Upadłość Konsumencka

Kancelaria Prawna specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

o nas

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Doświadczenie naszych prawników obejmuje w szczególności występowanie w imieniu Klienta przed sądami powszechnymi, syndykami oraz innymi organami związanymi z postępowaniem upadłościowym i postępowaniem restrukturyzacyjnym oraz przygotowaniem pism i dokumentacji związanej z tymi postępowaniami

Nasze Usługi

Kancelaria oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz świadczeń z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Upadłość konsumencka

Pomoc prawna przy ogłoszeniu upadłości przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Upadłość przedsiębiorcy

Pomoc prawna przy ogłoszeniu upadłości spółek oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zastępowanie przed sądami

Zastępowanie zarówno dłużnika jak i wierzyciela w postępowaniach przed sądem upadłościowym i syndykiem.

Sporządzanie wniosków

Przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz innych, niezbędnych dokumentów i pism.

Ekspertyzy i opiniowanie

Przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego.

Pomoc prawna na najwyższym poziomie

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne jakiego potrzebujesz.

FAQ

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że upadłość jest stanem, w jaki wprowadzony zostaje niewypłacalny dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub przedsiębior przez sąd, na wniosek uprawnionego podmiotu, w celu zaspokojenia wierzycieli. Pierwszorzędną zasadą postępowania upadłościowego jest spłacenie jak największej liczby wierzycieli, a dopiero dodatkowo, jeśli istnieje taka możliwość, postępowanie to ma na celu zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika.  

W stosunku do wierzycieli osobistych dłużnika, mają oni dowolność w złożeniu wniosku o upadłość. Innymi słowy istnieje na ich rzecz prawo do złożenia takiego wniosku, lecz nie obowiązek. Obowiązek w tej kwestii obciąża jedynie dłużnika. Musi on zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.  

 

Podstawą zgłoszenia upadłości jest stan niewypłacalności, który występuje wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że utracił tę zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.  

 

Do wniosku w przedmiocie zgłoszenia upadłości wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na wydatki w toku postępowania w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego (ogłoszonego przez Prezesa GUS). Finalnie na koszty postępowania upadłościowego złożą się także inne wydatki, takie jak wynagrodzenie syndyka czy wynagrodzenie pełnomocnika (adwokata bądź radcy prawnego).  

Jeśli wniosek jest zgłoszony przez dłużnika, to do samego wniosku powinien on dołączyć między innymi takie dokumenty jak aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, bilans sporządzony na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku, spis wierzycieli, oświadczenie o spłatach wierzytelności w terminie sprzed 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, oraz inne dokumenty wskazujące na stan zadłużenia lub toczących się postępowań.   

Wniosek o zgłoszenie upadłości składa się do sądu rejonowego – sądu gospodarczego, który jest w tym postępowaniu nazywanym sądem upadłościowym. Właściwym miejscowo do rozpoznania takiego wniosku jest sąd właściwy dla głównego ośrodka podstawowej działalności dłużnika. To z kolei prowadzi do wniosku, że czas rozpatrywania wniosku o upadłość jest całkowicie zależny od tego, do jakiego sądu trafi wniosek. Sądy w większych miastach zasadniczo takie wnioski rozpatrują dłużej, z uwagi na większe obłożenie spraw upadłościowych, ale nie jest to regułą. Niestety nie można podać jednoznacznie terminu, w jakim takie wnioski są rozpatrywane, niemniej trzeba przyjąć, że będzie to około paru miesięcy. 

Skutki ogłoszenia upadłości są bardzo rozległe i przenikają wiele dziedzin prawa i życia społeczno-gospodarczego dłużnika. Najważniejszym skutkiem jest to, że dłużnik traci możliwość zarządu nad majątkiem wchodzącym do masy upadłości, który to zarząd obejmuje syndyk. Dłużnik musi wskazać i wydać swój majątek syndykowi, jak również dokumenty dotyczące rozliczeń i działalności, a wszelkie czynności prawne upadłego dotyczące mienia wchodzącego do masy upadłości są nieważne.  

W pierwszej kolejności syndyk otrzymuje z sądu upadłościowego postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Następnie do syndyka spływają zgłoszenia wierzytelności wnoszone przez wierzycieli, a syndyk może je uznać i wciągnąć na listę wierzytelności. Syndyk przejmuje zarząd nad masą upadłości, likwiduje masę upadłości, ustala plan podziału funduszy masy upadłości. Poza tym syndyk ma szereg uprawnień dotyczących masy upadłości – może odstępować od umów zawartych przez upadłego, może podejmować zawieszone postępowania lub je wytaczać. Głównym zadaniem syndyka jest „przygotowanie” gruntu pod spełnienie celów postępowania upadłościowego. 

Upadłość konsumencka jest szczególnym rodzajem upadłości, w centrum którego znajduje się osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Głównym celem takiego postępowania jest „oddłużenie” osoby fizycznej. Nierzadko może się także zdarzyć sytuacja, w której długi upadłego mogą zostać umorzone bez sporządzania planu spłaty wierzycieli. Jest to wyraz daleko idącej woli ustawodawcy w przedmiocie wyprowadzenia upadłego ze spirali zadłużenia. Upadłość konsumencka charakteryzuje się wieloma ułatwieniami w prowadzeniu samej procedury. 

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć wtedy, gdy jest się niewypłacalnym. Istnieje domniemanie, zgodnie z którym za niewypłacalną uznaje się osobę niemogącą regulować wymagalnych zobowiązań przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Ważnym jest, że wniosek o upadłość konsumencką może złożyć także wierzyciel osobisty.  

Dużym ułatwieniem w dostępie do instytucji upadłości konsumenckiej jest jej koszt. Wynosi on aktualnie 30,00 złotych, które uiszcza się przed złożeniem wniosku, a potwierdzenie przelewu dołącza się do wniosku. W toku postępowania trzeba liczyć się z tym, że pojawią się inne koszty, takie jak na przykład wynagrodzenie syndyka.  

Wniosek o upadłość konsumencką zgłasza się do sądu upadłościowego właściwego ze względu na główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika. Domniemywa się, że w przypadku konsumentów głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest miejsce zwykłego pobytu tej osoby. Najczęściej będzie to sąd gospodarczy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, czyli zakres terytorialny danego sądu. 

Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać kilka rodzajów dokumentów, które powinny zostać złożone do sądu wraz z wnioskiem. Przede wszystkim, wniosek powinien być opłacony, czyli należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty od wniosku. Po drugie, do wniosku powinno dołączyć się także dokumenty uprawdopodabniające istnienie długów oraz stosunków prawnych, które podnosi się we wniosku. Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, to wówczas trzeba dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Poza tym należy dołączyć inne dokumenty dotyczące na przykład własności nieruchomości, uczestnictwa w spółkach kapitałowych, czy otrzymywanych świadczeniach socjalnych. Obowiązkowo do wniosku trzeba dołączyć jeden dodatkowy odpis. 

Restrukturyzacja to proces przeobrażenia przedsiębiorstwa, wszczęty na wniosek uprawnionego podmiotu, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez uregulowanie zadłużenia dłużnika lub zmianę struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa.  

Restrukturyzacja, w zależności od jej rodzaju, polega na zawarciu układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Rodzaj wybranego postępowania oraz sposób przeprowadzenia restrukturyzacji należy wybrać mając na uwadze szczegółową charakterystykę genezy zadłużenia, jego skali oraz możliwości jego uregulowania.  

Kancelaria Prawna 
Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne